Scroll Top
Aktualne prawo i ustawy

Prawo

Ustawa o własności lokali

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388

Kodeks cywilny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

Ustawa o gospodarce nieruchomości

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710733

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051751459